Õppetöö kalender 2018/2019

Väljavõte uuest põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (§ 36 lg 1): Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest.

Palun teatage lapse puudumisest läbi ekooli või andke teada klassijuhatajale. Kes veel pole e-kooli kasutaja, saab registreerida ennast kasutajaks läbi e-kooli

________________________________________________________________________________

 

Trimestrid

I trimester 1. september – 30. november 2018. a;

II trimester 3. detsember – 15. märts 2019. a;

II trimester 18. märts – 11. juuni 2019. a.

Koolivaheajad:

1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
4) IV vaheaeg 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

 

Koolipäeva korraldus

Koolimaja uksed avatakse kell 8.00, õppetöö ja tegevused algavad mitte varem kui kell 8.00. Teeolude halvenemisel talveperioodil võib õppetöö alata 10 minutit hiljem, kui antakse vastav direktori korraldus. Koolimaja on avatud kuni 17.00.

Koolitunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus 10 minutit, söögivahetunni pikkus 30 minutit.

Õppetunnid toimuvad I kooliastmel ning 4. klassil põhiliselt koduklassides, II ja III kooliastmel aineklassides. Kehaline kasvatus toimub võimlas või sobiva ilma korral õues.

Koolibussid väljuvad vastavalt õppe- ja huvitegevuse ning pikapäevarühma lõpuajale.

AJAKAVA

HOMMIKUSÖÖK 8.15 -8.25

1. 8.30-9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20- 11.05
4. 11.15- 12.00

LÕUNASÖÖK 12.00 – 12.30
5. 12.30- 13.15
6. 13.25- 14.10
7. 14.20- 15.05
8. 15.05- 15.50

OODE 15.30 – 16.00

BUSSID 16.00…..

_______________________________________________________________

Külmapühadest

Vastavalt sotsiaalministri määrusele võib õppetunnid ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud (koolitee on pikem kui 3 km ja koolibuss ei sõida) ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on (tuulekülm EMHI kodulehe andmetel):

1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.
Koolibussid sõidavad iga päev, ka külmema ilmaga ja õppetöö toimub, kuni pole otsustatud teisiti. Lapsevanemal on õigus laps koju jätta vastavalt tegelikule temperatuurile, aga kui koolis õppetöö toimub, siis sellisel juhul peab õpilane omandama puudutud tundide materjali iseseisvalt. Püüame klassiruumides tagada vajaliku temperatuuri ja tundide ärajäämisel leiame lastele sobiva tegevuse kuni korraldatakse koolibussi vedu ringi.

JÄRELEVALVE
Lastevanematel on õigus õppe- ja kasvatustööga seotud küsimustes pöörduda hoolekogu, kooli pidaja või riiklikut järelevalvet teostava isiku poole. Riikliku järelevalve teostaja on Valga Maavalitsuse hariduse- ja kultuuritalituse juhataja Kalle Vister, tel 7666120