lasteaed

Lüllemäe Põhikool tegutseb ühendõppeasutusena, kus 9-klassilise põhikooli juures tegutseb neli lasteaiarühma. Kolm neist asuvad Lüllemäel (Mürakarud, Mesimummud ja Päikesejänkud) ning üks Kaagjärve külas (Päikeselapsed). Kolm rühma teevad omavahel tõhusat koostööd: toimuvad regulaarsed ühised üritused, külastused ja mängukohtingud.

Lasteaias õpitakse ümbritsevat maailma vaatlema ja selle üle arutlema, tutvutakse tähtede ja arvudega, arendatakse käelisi oskusi ja loovust. Palju pööratakse tähelepanu oma kodukandi ja looduse tundmaõppimisele läbi õues tegutsemise. Igas vanuses lastega tehakse läbi mänguliste robootikategevuste tutvust programmeerimise algtõdedega. Muusika- ja liikumistegevusi viivad läbi kooliga samad õpetajad, mis tagab lastele sujuva ülemineku hariduse järgmisele astmele. Sellele aitab kaasa ka poole õppeaasta pealt käivituv eelkool.

Lasteaialaste sotsiaalsete oskuste kujunemise toetamiseks on kõigis rühmades kasutusel metoodika “Kiusamisest vabaks!”. Igal lapsel on oma väike Sõber Karu, kes aitab tal kokkulepitud väärtusi (sallivus, hoolivus, austus, julgus) meeles pidada ning pakub igapäevast rõõmu ja vajadusel ka lohutust. Metoodika kasutamine jätkub Lüllemäe Põhikooli algklassides.

2022/23 õppeaastal käib lasteaias 53 last.

Liitrühmad on avatud E-R kell 7.00-18.30; Päikesejänkud (sõimerühm) E-R kell 7.00-18.00.

Kontaktid:

Mürakarud 767 9047

Mesimummud 5458 8903

Päikesejänkud 5305 9257

Päikeselapsed 769 5240

Direktor 767 9045, 5308 3117

Lüllemäe Põhikool