lasteaed

Lüllemäe Põhikool tegutseb ühendõppeasutusena, kus 9-klassilise põhikooli juures tegutseb kolm lasteaiarühma. Kaks neist asuvad Lüllemäel (Mürakarud ja Mesimummud) ja üks Kaagjärve külas (Päikeselapsed). Kolm rühma teevad omavahel tõhusat koostööd – toimuvad regulaarsed ühised üritused, külastused ja mängukohtinugud.

Lasteaias õpitakse ümbritsevat maailma vaatlema ja selle üle arutlema, tutvutakse tähtede ja arvudega, arendatakse käelisi oskusi ja loovust. Palju pööratakse tähelepanu oma kodukandi ja looduse tundmaõppimisele läbi õues tegutsemise. Igas vanuses lastega tehakse läbi mänguliste robootikategevuste tutvust programmeerimise algtõdedega. Muusika- ja liikumistegevusi viivad läbi kooliga samad õpetajad, mis tagab lastele sujuva ülemineku hariduse järgmisele astmele. Sellele aitab kaasa ka poole õppeaasta pealt käivituv eelkool.

Toetamaks lasteaialaste sotsiaalsete oskuste kujunemist on kõigis rühmades kasutusel metoodika “Kiusamisest vabaks!”. Igal lapsel on oma väike Sõber Karu, kes aitab tal kokkulepitud väärtusi (sallivus, hoolivus, austus, julgus) meeles pidada ning pakub igapäevast rõõmu ja vajadusel ka lohutust. Metoodika kasutamine jätkub Lüllemäe Põhikooli algklassides.

2019/20 õppeaasta 1. jaanuari seisuga käib lasteaias 40 last.

Rühmad on avatud E-R kell 7.00-18.30.

Kontaktid
Mürakarud ja Mesimummud 7679047
Päikeselapsed 7695240
Direktor 767 9045, 53083117