Projektid

Viie kooli projekt

Õppekodade loomine

1.-3.klassi õppekäik asutustesse jäätmeprogrammi korraldamiseks

13321722_1020337421335656_7986381418636892097_n 13325609_1020337104669021_4306552158082281108_n 13342988_1020336574669074_3471144954353074000_n

Sel kevadel said 1.-3.klassi lapsed võimaluse käia õppekäigul jäätmekäitlust õppimas. Projekt sai teoks tänu reisi Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kes õppekäiku rahastas.

Lüllemäe Põhikoolis on 2015/2016. õppeaastaks koostatud üldtööplaani osana Tervisenõukogu tegevuskava, mille läbiv teema/tegevus on prügi sorteerimine.

Õppekäigu eeltegevused: 1) Jaanuar/veebruar 2016 Lüllemäe koolis on läbi viidud Karula rahvuspargi õppeprogramm “Jäätmed ja jäätmekäitlus”. Programmi raames tutvustas Helen Kivisild I – III kooliastmele ja lasteaedadele jäätmete sorteerimise põhimõtteid ja toimus praktiline prügi sorteerimine . Läbirääkimised vallavalitsusega erinevate prügikonteinerite soetamiseks. 2) Märts/aprill 2016 Koolituse “Jäätmed ja jäätmekäitlus” jätkutegevused: õppemäng “Kus on elada säästlikum ja mõistlikum”  ja õppeprogramm “Vanast uus” .

Lüllemäe kooli klassides on meisterdatud prügikastid erinevate jäätmete jaoks (paber, pakend, toidujäätmed). Toimib jäätmete tõhus käitlemine: paber katlamajja ja taaskasutusse, toidujäätmed kompostikasti, pakendid taaskasutusse. 3) Aprill/mai 2016 Lüllemäe Põhikooli ja Karula vallavalitsuse ühisettevõtmise “Lüllemäe külapiirkond prügist puhtaks” korraldamine. Eesmärgiks prügi liigiti kogumine. Aluseks ühisettevõtmisele on võetud üleriigiline talgupäev “Teeme ära”.

Kohad, mida külastati:

Põlvamaa keskkonnamaja- jäätmeprogramm “Sipelgas Ferda vähendab prügi”. Esimeses läbitavas õppeprogrammis tutvustati jäätmeliike, nende sortimist ja taaskasutamise võimalusi, anti juhiseid jäätmetekke vähendamiseks, näidati teemakohaseid filmiklippe ja viidie läbi viktoriin teadmiste kinnistamiseks. Praktiline tegevus: jäätmete sortimise teatevõistlus, töölehtede täitmine ja vanapaberist kinkekoti meisterdamine. Tartu Ülikooli

Loodusmuuseum, õppeprogramm “Jäätmete eluring”: milleks ja kuidas jäätmeid taaskasutada ning milline on jäätmete uus elu. Üheskoos õpiti jäätmeid sorteerima ning jagati praktilisi näpunäiteid, kuidas vähendada prügi teket ja olla keskkonnasõbralikum. Eesmärk oli eelnevate teadmiste kinnistamine.

Tartu jäätmekäitluskeskuse külastamine (AS Epler & Lorenz): õppereisi viimase punktina külastati jäätmekäitlusjaama eesmärgiga muuta õppeprogrammides läbitu visuaalseks ja kinnistada teoorias õpitut.

4.-8.klassi õppekäik jäätmekäitluse ja taastootmisega seotud institutsioonidesse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_7900 (2)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kevadel käisid 4.-8.klassi lapsed Põhja-Eestis jäätmekäitlusega tegelevas ettevõttes ja muuseumis. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppekäigu eesmärkis oli, et Lüllemäe Põhikooli 4.-8.klassi õpilased ja õpetajad on tutvunud ja teavad erinevaid jäätmekäitluse viise ning kuidas jäätmeid taaskasutatakse toorme, prügipõletuse ja korduskasutusena, oskavad teha õigeid valikuid prügi sortimisel ning leida võimalusi taaskasutuseks, väärtustavad tekkekohal prügi sorteerimist ning omavad valmisolekut tekitada vähem prügi.

Lüllemäe Põhikoolis on 2015/2016. õppeaastaks üldtööplaani osana koostatud Tervisenõukogu tegevuskava, mille läbiv teema/tegevus on prügi sorteerimine.

Jaanuar, veebruar 2016 – Lüllemäe Põhikooli lasteaedades ja kooli iga kooliastme õpilastele on läbi viidud prügi sorteerimist ja taastootmist tutvustavad koolitused ” Jäätmed ja jäätme käitlus”. Toimus praktiline prügi sorteerimine. Õppekäigu edukaks korraldamiseks on vajalik läbi viia järgmised õppekäiku toetavad tegevused:

Märts, aprill 2016 – koolituse “Jäätmed ja jäätme käitlus” jätkutegevused kogu koolile: õppeprogramm ” Minu elustiil ja mõju keskkonnale”, sh õppemängu “Kus on elada säästlikum ja mõistlikum korraldamine ning õppeprogrammi “Vanast uus” läbiviimine.

Aprill, mai 2016 – koostöös Lüllemäe Põhikool ja Karula Vallavalitsus ühisettevõtmise “Lüllemäe külapiirkond prügist puhtaks” korraldamine. Eesmärgiks prügi liigiti kogumine. Aluseks ühisettevõtmisele on võetud üleriigiline talgupäev “Teeme ära”. Õpilaste kaasabil valmistatakse konteinerite juurde ka õpetuslikud lamineeritud juhendid ning kaart konteinerite asukohtadega Karula vallas.

1-päevane õppekäik Harju maakonda. Jäätmekäitlusega tegeleva ettevõtte ja muuseumi külastus. Iru taastootmisjaam; meetodid : loeng ja asutuse külastus Rannarahva muuseum – veekeskkonnaprogrammi “Olen mere sõber” korraldamine. Programmi lühikirjeldus: inimtegevuse mõju veeloomadele. Tegelemine küsimusega, mis prügiga vees saab. Meetodid: filmi analüüs, rühmatöö, III kooliaste katse.

Õppekäiku kasutatakse eelnevate teadmiste kinnistamise meetodina. Õppekäik, sellele eelnevad ning järgnevad ettevõtmised teadlikult valitud näitlike ja praktiliste tegevustena on vajalikud Lüllemäe koolipere suutlikkuse tõstmiseks edendada keskkonnasäästlikku käitumist ja tarbimist ning soodustada jäätmete  ringlusesse võttu ja muud taaskasutamist.

Lüllemäe Põhikool