Hariduskorraldus Valga vallas 14.-18. detsembril

Juhindudes Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2020. a korraldusest nr 440 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ tegi vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus koos valla koolijuhtidega järgnevad otsused:

Koolid

 1. Kõik Valga valla üldhariduskoolid on 14. detsember 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) suletud ja toimub distantsõppe kuni koolivaheajani;
 2. Koolivaheaeg kestab 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021.
 3. Kontaktõppega jätkatakse peale vaheaega 11. jaanuaril 2021. a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.
 4. kõikidele Valga valla õpilastele pakutakse toidupakke, selle korraldab iga õppeasutus ise, pakist võib ka loobuda;
 5. õppetöö planeerimisel palume olla paindlikud ja arvestada õppekoormuse muutmisega;
 6. kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet, võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 7. kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele;
 8. siseruumis kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 9. tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine;
 10. õpetajatel on lubatud õppehoonetes töötada ja viibida, arvestada kehtivaid reegleid;
 11. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusehuviringide tegevus on peatatud;
 12. Valga Muusikakoollähtub oma tegevuses huviharidusele seatud piirangutest (vt alltoodud juhised huviharidusele);
 13. koolid saadavad täpsemad õppekorraldust puudutavad juhised (õppeülesanded, toidupaki info, individuaalsete konsultatsioonide ajad jm) kõikidele lapsevanematele Stuudiumi või eKooli kaudu.

Lasteaiad

1)      Valga valla lasteaiad jäävad avatuks ja toimib tavapärane töökorraldus;

2)      sisetingimustes toimuvad üritused peavad olema korraldatud ainult koos lastega, vanemate osalemine ei ole lubatud;

3)      vanemad võivad osaleda lasteaia poolt korraldatud üritustel ainult välitingimustes;

4)      laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub lasteaiapoolt kehtestatud korra alusel.

Noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Alates 14. detsembrist 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) on noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) huviharidus ja huvitegevus siseruumides on lubatud, kui on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;
2) huviharidus ja huvitegevus välitingimustes on lubatud, kui osalejate arv rühmas on kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
3) noorsootöö, täienduskoolitus ja täiendõpe on siseruumides ja välitingimustes lubatud, kui on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;
4) koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;

5) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
6) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;
7) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele.

 

Allikas: Valga valla veebileht

Lüllemäe Põhikool